Home / Recommandations for Weboffice Users

Recommandations for Weboffice Users

Text available in English, French, Swedish, Danish, German and Dutch. Scroll down to find your language.

English:

Your Co-Driver solution runs in the AddSecure cloud. You access it through the WebOffice portal thanks to your Web browser. The browser does not only display Web pages, it also executes the instructions sent by the Co-Driver servers. This allows your browser to behave like a ‘desktop’ application with a rich user interface. Functionalities such as drag-and-drop, search with auto-complete, mouse-wheel scroll, tree-views are supported. In that sense, your browser plays a key role in the chain between the Co-Driver system and you, the final user.

AddSecure Smart Transport recommand to use Google Chrome, always the latest version. Because your browser executes the instructions sent by the AddSecure servers, for example to render the user interface, it is highly recommended that you use a computer with at least normal capacities for the time being, or better capacities if you can. We recommend to use at least 8 gigabytes of memory, a processor Intel Core i5, equivalent or better.

We also strongly advise you to not use any plugin or extension because they may re-interpret the instructions sent by the Co-Driver servers. In particular, theme extensions or translation extensions may slow down the WebOffice portal. Any widely used operating system is compliant.

In a summary:

 • Use the browser Google Chrome. Keep it updated.
 • Use a normal or high performance computer. Minimal requirements are 8GB of RAM and at least a processor Intel Core i5 or equivalent.
 • Do not install extensions or plugins for your browser, they may introduce slow penalties and bugs.
 • Windows, Linux and MacOSX are supported

French:

Votre solution Co-Driver s’exécute dans le cloud de AddSecure. Vous y accédez par le portail WebOffice grâce à votre navigateur Web. Votre navigateur ne fait pas qu’afficher des pages Web, il exécute par ailleurs des instructions envoyées par les serveurs Co-Driver du cloud. Cela permet à votre navigateur de se comporter comme une application de bureau classique avec une interface graphique enrichie. Sont supportés en effet dans le portail WebOffice le glisser-déposer, le défilement par molette de souris, les arborescences de ressources etc. En ce sens, votre navigateur joue un rôle clef dans la chaîne entre le système Co-Driver et vous, l’utilisateur final.

Nous vous recommandons le navigateur Google Chrome, toujours la version la plus récente. Parce que votre navigateur exécute les instructions envoyées par les serveurs AddSecure, ne serait-ce par exemple que pour dessiner l’interface graphique utilisateur, nous vous recommandons d’utiliser un ordinateur aux capacités actuelles, ou aux capacités supérieures si possible. Plus précisément, nous recommandons au moins 8 gigaoctet de mémoire vive (RAM) et un processeur équivalent ou plus puissant qu’un Intel Core i5.

Par ailleurs, nous vous prions de ne pas utiliser des modules additionnels, «extensions» ou «plug-in», pour votre navigateur. En effet, des modules peuvent réinterpréter les instructions envoyées par les serveurs AddSecure. En particulier, des modules de changement de thèmes et de traduction automatiques peuvent introduire des latences dans votre utilisation du portail WebOffice.

En résumé :

 • Utilisez le navigateur Google Chrome, faites en sorte qu’il reste à jour.
 • Utilisez un ordinateur aux capacités actuelles ou plus performant si possible. Au minimum, 8 gigaoctets de mémoire vive (RAM) et un processeur équivalent ou plus puissant qu’un Intel Core i5.
 • N’installez pas de modules additionnels à votre navigateur, ils peuvent introduire des lenteurs et des bugs. – Windows, Linux et MacOSX sont compatibles.

Swedish:

Din Co-Driver-lösning körs i AddSecure-molnet och du kommer åt den via Weboffice-portalen genom din webbläsare. Din webbläsare visar inte bara webbsidor, den kör också instruktioner från Co-Driver servern. Detta gör att Weboffice kan bete sig som ett program som körs lokalt i datorn med ett rikt och snabbt användargränssnitt. Funktioner som dra och släpp, sökning med automatisk komplettering, musrullning, trädvyer stöds. I den meningen spelar din webbläsare en nyckelroll i kedjan mellan Co-Driver-systemet och dig. Vi rekommenderar Google Chrome, den senaste versionen. Eftersom din webbläsare kör instruktionerna från vår server, till exempel för att visualisera användargränssnittet, rekommenderar vi starkt att du använder en dator bra prestanda och kapacitet vilket innebär minst 8 gigabyte minne, en processor motsvarande Intel Core i5, eller bättre.

Vi rekommenderar också att du inte använder något plugin eller tillägg eftersom de kan feltolka instruktionerna från Co-Driver-servern. I synnerhet kan tematillägg eller översättningstillägg sakta ner WebOffice-portalen. Alla allmänt använda operativsystem är kompatibla.

Sammanfattning:

 • Använd webbläsaren Chrome. Håll den uppdaterad.
 • Använd en normal eller högpresterande dator. Minimikrav är 8 GB RAM-minne och minst en processor Intel Core i5 eller motsvarande.
 • Installera inte tillägg eller plugins för din webbläsare, de kan medföra långsamma påföljder och fel.
 • Windows, Linux och MacOSX stöds.

Danish:

Systemkrav:

Co-Driver kører I AddSecure skyen. Du får adgang til Weboffice med din webbrowser. Denne webbrowser viser ikke kun websider, men udfører også instruktioner. Dette får webbrowseren til at opføre sig som et program, der kører lokalt på din computer, og det er muligt at trække objekter, indtaste dynamiske søgeudtryk, scrolle med musen, udvide og skjule objekter osv. Så din webbrowser spiller en meget vigtig rolle mellem Co-Driver-systemet og dig som bruger. AddSecure Smart Transport understøtter forskellige browsere, men anbefaler at bruge Google Chrome. I alle tilfælde understøttes kun den nyeste version. Da din webbrowser udfører instruktioner som dynamisk visning af dataene på din skærm, er det vigtigt, at du bruger en computer, der som minimum svarer til den aktuelle tekniske tilstand. Det betyder mindst 8 GB RAM og en processor, der kan sammenlignes med mindst en Intel Core i5.

Vi anbefaler på det kraftigste ikke at bruge plugins eller udvidelser i din browser. Disse kan påvirke informationsstrømmen mellem AddSecure-serverne, og hvad der vises. Især emne- og oversættelsesrelaterede udvidelser kan føre til langsommelighed eller upassende opførsel. Alle almindelige operativsystemer er egnede.

Kort og godt:

 • Brug en moderne browser, helst Google Chrome, og hold den opdateret.
 • Brug en almindelig eller højtydende computer. Mindst 8 GB RAM og en Intel Core i5-processor eller tilsvarende.
 • Installer ikke plugins eller udvidelser i din webbrowser.
 • Microsoft Windows, Linux og MacOSX understøttes.

German:

System Anforderungen:

Co-Driver wird in der Cloud von AddSecure ausgeführt. Sie greifen mit Ihrem Webbrowser auf Weboffice zu. Dieser Webbrowser zeigt nicht nur Webseiten an, sondern führt auch Anweisungen aus. Dadurch verhält sich der Webbrowser wie ein Programm, das lokal auf Ihrem Computer ausgeführt wird, und es ist möglich, Objekte zu ziehen, Suchbegriffe dynamisch einzugeben, mit der Maus zu scrollen, Objekte zu erweitern und zu reduzieren usw. Ihr Webbrowser spielt also eine sehr wichtige Rolle zwischen dem Co-Driver-System und Ihnen als Benutzer.

AddSecure Smart Transport unterstützt verschiedene Browser, empfiehlt jedoch die Verwendung von Google Chrome. In allen Fällen wird nur die neueste Version unterstützt. Da Ihr Webbrowser Anweisungen wie die dynamische Darstellung der Daten auf Ihrem Bildschirm ausführt, ist es wichtig, dass Sie einen Computer verwenden, der mindestens über die Funktionen verfügt, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Das bedeutet mindestens 8 GB RAM und einen Prozessor, der mit mindestens einem Intel Core i5 vergleichbar ist.

Wir empfehlen dringend, keine Plugins oder Erweiterungen in Ihrem Browser zu verwenden. Diese können den Informationsfluss zwischen den AddSecure-Servern und dem, was dargestellt wird, beeinflussen. Insbesondere themen- und übersetzungsbezogene Erweiterungen können zu Langsamkeit oder unangemessenem Verhalten führen. Alle gängigen Betriebssysteme sind geeignet.

In Kürze:

 • Verwenden Sie einen modernen Browser, vorzugsweise Google Chrome, und halten Sie ihn auf dem neuesten Stand.
 • Verwenden Sie einen normalen oder Hochleistungs-Computer. Mindestens 8 GB RAM und ein Intel Core i5-Prozessor oder ein gleichwertiger Prozessor.
 • Installieren Sie keine Plugins oder Erweiterungen in Ihrem Webbrowser.
 • Microsoft Windows, Linux und MacOSX werden unterstützt.

Dutch:

Co-Driver draait in de cloud van AddSecure. U benadert Weboffice met uw web-browser. Deze web-browser toont niet alleen web-pagina’s, maar voert ook instructies uit. Hierdoor gedraagt de web-browser zich als een programma dat lokaal op uw computer draait en is het mogelijk om zaken uit te voeren als het verslepen van objecten, dynamisch invoeren van zoektermen, scrollen met de muis, in- en uitklappen van objecten, etc… Uw web-browser speelt dus een zeer belangrijke rol tussen het Co-Driver-systeem en u als een gebruiker.

AddSecure Smart Transport ondersteunt verschillende browsers, maar adviseert het gebruik van Google Chrome. In alle gevallen wordt alleen de nieuwste versie ondersteund. Omdat uw web-browser instructies uitvoert, zoals het dynamisch presenteren van de gegevens op uw scherm, is het belangrijk dat u een computer gebruikt met minimaal de capaciteiten op basis van de huidige stand van de techniek. Dat betekent minimaal 8GB werkgeheugen en een processor die vergelijkbaar is met minimaal een Intel Core i5.

Wij raden u sterk aan om geen plugins of extensies in uw browser te gebruiken. Deze kunnen de informatiestroom tussen de AddSecure-servers en wat er gepresenteerd wordt beïnvloeden. In het bijzonder extensies met betrekking tot thema’s en vertaling kunnen tot traagheid of ongewenst gedrag leiden. Alle veel-gebruikte besturingssystemen zijn geschikt.

In het kort:

 • Gebruik een moderne browser, bij voorkeur Google Chrome, en houd hem up-to-date.
 • Gebruik een normale of zware computer. Minimaal 8GB werkgeheugen en een Intel Core i5-processor of gelijkwaardig.
 • Installeer geen plugins of extensies in uw web-browser.
 • Microsoft Windows, Linux en MacOSX worden ondersteund.