Home / About us / GDPR updates AUG2021

GDPR

AddSecure GDPR updates August 2021

 • Privacy Policy update
 • Cookie Policy update
 • Personal Data Processor Agreement update

 

English
Swedish
Norwegian
Finnish
French
Dutch
German
Danish
Polish


English

Hello, 

We have updated our Cookie Policy and our Privacy Policy. The updates are intended to make the policies easier to understand and to reflect recent developments in the AddSecure Group. We have summarized the most important changes for you below, and the links above will take you to the full versions of the updated policies.  

You do not have to do anything to accept the changes – it will automatically become effective in thirty (30) days. If you are not willing to accept the updates, you must contact us and terminate your account. 

Privacy Policy changes: 

 • Clarifying who the Personal Data Controller is 
 • Clarifying retention time 
 • Clarifying the purpose and means of processing personal data 

Cookie Policy changes: 

 • Cookie information clarified in our new Cookie Policy 
 • New Cookie consent tool 

Personal Data Processor Agreement 

We have also updated our Personal Data Processor Agreements. As part of AddSecure’s offering, various mobile app-based services or web-based services might be included. When AddSecure processes personal data on behalf of its customers, AddSecure becomes a Personal Data Processor. The responsibilities AddSecure has as the Personal Data Processor are regulated in a Personal Data Processor Agreement. The Personal Data Processor Agreements for AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central and AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud has been updated. If you are a registered customer of any of the above mentioned Services, please return a signed copy of the Personal Data Processor Agreement to [email protected] 

If you have any questions regarding the updates, please contact us via [email protected] 

Best Regards 

Tomas Norderstål
Corporate Data Protection Officer 


Swedish

Hej, 

Vi har uppdaterat vår Cookiepolicy och vår Integritetspolicy. Uppdateringarna är avsedda att göra de lättare att förstå och för att återspegla den senaste utvecklingen i AddSecure Group. Vi har sammanfattat de viktigaste ändringarna för dig nedan. Länkarna ovan tar dig till de fullständiga versionerna av våra uppdaterade policys. 

Du behöver inte göra något för att acceptera ändringarna – de träder i kraft automatiskt om trettio (30) dagar. Om du inte accepterar uppdateringarna ber vi dig kontakta oss så att vi kan avsluta ditt konto. 

Ändringar av sekretesspolicyn: 

 • Förtydligande vem personuppgiftsansvarig är 
 • Förtydligande lagringstid 
 • Förtydligande av syftet och sättet att behandla personuppgifter 

Ändringar i Cookiepolicyn: 

 • Cookieinformation förtydligas i vår nya Cookiepolicy 
 • Nytt verktyg för samtycke av Cookies 

Personuppgiftsbiträdesavtal
Vi har även uppdaterat våra Personuppgiftsbiträdesavtal. Som en del av AddSecures erbjudande kan olika tjänster för mobilappar eller webb inkluderas. När AddSecure behandlar personuppgifter på uppdrag av sina kunder blir AddSecure ett Personuppgiftsbiträde. Ansvaret som AddSecure har som Personuppgiftsbiträde regleras i ett Personuppgiftsbiträdesavtal.  

Våra Personuppgiftsbiträdesavtal för AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central och AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud har uppdaterats. Om du är registrerad kund till någon av ovan nämnda tjänster, vänligen returnera en signerad kopia av Personuppgiftsbiträdesavtalet till [email protected]. 

Om du har några frågor angående uppdateringarna, vänligen kontakta oss via [email protected] 

Vänliga hälsningar 

Tomas Norderstål
Corporate Data Protection Officer 


Norwegian

Hei! 

Vi har oppdatert retningslinjene for informasjonskapsler og personvernerklæringen vår. Oppdateringene skal gjøre retningslinjene enklere å forstå og gjenspeile den siste utviklingen i AddSecure Group. Nedenfor har vi oppsummert de viktigste endringene, og du finner de fullstendige versjonene av de oppdaterte retningslinjene ved å klikke på linkene over.  

Du trenger ikke å gjøre noe for å godta endringene – de trer automatisk i kraft om tredve (30) dager. Hvis du ikke godtar oppdateringene, må du kontakte oss og avslutte kontoen din. 

Endringer i personvernerklæringen: 

 • avklaring om hvem som er behandlingsansvarlig 
 • avklaring om oppbevaringstid 
 • avklaring om formålet for og måtene vi behandler personopplysninger på 

Endringer i retningslinjene for informasjonskapsler: 

 • mer utfyllende informasjon om informasjonskapslene vi bruker 
 • et nytt samtykkeverktøy for informasjonskapsler 

Databehandleravtaler 

Vi har også oppdatert databehandleravtalene våre for behandling av personopplysninger. Som en del av AddSecures tilbud kan ulike mobilappbaserte eller nettbaserte tjenester inkluderes. Der AddSecure behandler personopplysninger på vegne av kundene sine, er AddSecure en slik databehandler. Ansvaret AddSecure har som databehandler er regulert i en egen databehandleravtale. Databehandleravtalene for AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central og AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud har blitt oppdatert. Hvis du er registrert kunde hos noen av de ovennevnte tjenestene, ber vi deg returnere en signert kopi av databehandleravtalen til [email protected] 

Hvis du har spørsmål om oppdateringene kan du kontakte oss på [email protected] 

Vennlig hilsen 

Tomas Norderstål
Personvernombud 


Finnish

Hei! 

Olemme päivittäneet evästekäytäntömme ja tietosuojakäytäntömme. Päivitysten tarkoituksena on helpottaa käytäntöjen ymmärtämistä ja kuvata AddSecure Groupin viimeaikaista kehitystä. Jäljempänä on yhteenveto tärkeimmistä muutoksista. Edellä olevien linkkien kautta pääset päivitettyjen käytäntöjen täysiin versioihin.  

Sinun ei tarvitse tehdä mitään muutosten hyväksymiseksi – ne tulevat automaattisesti voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua. Jos et hyväksy päivityksiä, ota meihin yhteyttä ja lopeta tilisi. 

Tietosuojakäytännön muutokset 

 • Henkilötietojen rekisterinpitäjän taustan selkeyttäminen 
 • Säilytysajan selkeyttäminen 
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinojen selkeyttäminen 

Evästekäytännön muutokset 

 • Evästetietojen selkeyttäminen uudessa evästekäytännössämme 
 • Uusi evästesuostumustyökalu 

Henkilötietojen käsittelysopimus 

Olemme myös päivittäneet henkilötietojen käsittelysopimuksemme. Osana AddSecuren tarjontaa mukaan saatetaan sisällyttää erilaisia mobiilisovelluksiin perustuvia tai verkkopohjaisia palveluita. Kun AddSecure käsittelee henkilötietoja asiakkaidensa puolesta, AddSecuresta tulee henkilötietojen käsittelijä. AddSecuren vastuita henkilötietojen käsittelijänä säännellään henkilötietojen käsittelysopimuksessa. Henkilötietojen käsittelysopimukset on päivitetty AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central ja AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud -palveluiden osalta. Jos olet edellä mainittujen palveluiden rekisteröitynyt asiakas, palauta henkilötietojen käsittelysopimuksen allekirjoitettu kopio osoitteeseen [email protected]. 

Jos sinulla on kysyttävää päivityksistä, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected]. 

Parhain terveisin 

Tomas Norderstål
Corporate Data Protection Officer


French

Bonjour, 

Nous avons mis à jour notre Politique en matière de cookies ainsi que notre Politique de confidentialité. Ces mises à jour visent à faciliter la bonne compréhension des politiques susmentionnées et tiennent compte de l’évolution récente du groupe AddSecure. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des principales modifications qui ont été apportées. Les liens ci-dessus vous redirigeront vers les politiques dans leur version complète et actualisée.  

Vous n’avez rien à faire pour accepter les modifications – elles entreront automatiquement en vigueur sous trente (30) jours. Si vous refusez les mises à jour, il vous faudra nous contacter et résilier votre compte. 

Modifications apportées à la Politique de confidentialité : 

 • Clarification de l’identité du Responsable du traitement 
 • Clarification du temps de conservation des données 
 • Clarification de la finalité et des moyens utilisés aux fins de traitement des données personnelles 

Modifications apportées à la Politique en matière de cookies : 

 • Clarification des informations relatives aux cookies 
 • Nouvel outil de consentement aux cookies 

Accord de sous-traitance des données personnelles 

Nous avons mis à jour nos Accords de sous-traitance des données personnelles. L’offre d’AddSecure est susceptible d’inclure divers services basés sur des applications mobiles ou des services web. Lorsque le groupe AddSecure traite des données personnelles pour le compte de ses clients, il agit en tant que sous-traitant des données personnelles. Les responsabilités d’AddSecure en tant que sous-traitant des données personnelles sont régies par un Accord de sous-traitance des données personnelles. Les Accords de sous-traitance des données personnelles pour AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central et AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud ont été mis à jour. Si vous êtes un client inscrit à l’un des Services cités ci-dessus, veuillez nous renvoyer une copie dûment signée de l’Accord de sous-traitance des données à l’adresse suivante : [email protected].  

Si vous avez des questions concernant les mises à jour, merci de nous contacter à l’adresse suivante : [email protected] 

Cordialement, 

Tomas Norderstål
Délégué à la protection des données d’entreprise 


Dutch

Hallo, 

We hebben ons Cookiebeleid en ons Privacybeleid bijgewerkt. De updates zijn bedoeld om het beleid begrijpelijker te maken en om recente ontwikkelingen in de AddSecure Group weer te geven. We hebben hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat en de bovenstaande links brengen u naar de volledige versies van het bijgewerkte beleid.  

U hoeft niets te doen om de wijzigingen te accepteren – deze worden automatisch van kracht binnen dertig (30) dagen. Als u niet bereid bent om de updates te accepteren, moet u contact met ons opnemen en uw account beëindigen. 

Wijzigingen in het privacybeleid: 

 • Verduidelijken wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is 
 • Retentietijd verduidelijken 
 • Verduidelijking van het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 

Wijzigingen in het cookiebeleid: 

 • Cookie-informatie verduidelijkt in ons nieuwe cookiebeleid 
 • Nieuwe cookie-toestemmingstool 

Verwerkersovereenkomst persoonsgegevens 

We hebben ook onze verwerkersovereenkomsten voor persoonsgegevens bijgewerkt. Als onderdeel van het aanbod van AddSecure kunnen verschillende mobiele app-gebaseerde services of webgebaseerde services worden opgenomen. Wanneer AddSecure persoonsgegevens verwerkt in opdracht van haar klanten, wordt AddSecure een Verwerker van Persoonsgegevens. De verantwoordelijkheden die AddSecure heeft als Verwerker van Persoonsgegevens zijn geregeld in een Verwerkersovereenkomst Persoonsgegevens. De verwerkersovereenkomsten voor persoonsgegevens voor AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central en AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud zijn bijgewerkt. Als u een geregistreerde klant bent van een van de bovengenoemde Services, stuur dan een ondertekend exemplaar van de Verwerkersovereenkomst voor Persoonsgegevens terug naar [email protected] 

Als u vragen heeft over de updates, neem dan contact met ons op via [email protected] 

Hartelijke groeten 

Tomas Norderstål
Functionaris voor gegevensbescherming van bedrijven 


German

Hallo, 

Wir haben unsere Cookie-Richtlinie und unsere Datenschutzrichtlinie aktualisiert. Die Aktualisierungen sollen die Richtlinien verständlicher machen und die jüngsten Entwicklungen in der AddSecure-Gruppe widerspiegeln. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Änderungen für Sie zusammengefasst. Über die Links oben gelangen Sie zu den vollständigen Versionen der aktualisierten Richtlinien.  

Sie müssen nichts tun, um die Änderungen zu akzeptieren – sie werden automatisch in dreißig (30) Tagen wirksam. Wenn Sie nicht bereit sind, die Updates zu akzeptieren, müssen Sie uns kontaktieren und Ihr Konto kündigen. 

Änderungen der Datenschutzerklärung: 

 • Klären, wer der Verantwortliche für personenbezogene Daten ist 
 • Klären der Aufbewahrungszeit 
 • Klären des Zwecks und der Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Änderungen der Cookie-Richtlinie: 

 • Cookie-Informationen in unserer neuen Cookie-Richtlinie geklärt 
 • Neues Cookie-Zustimmungstool 

Vereinbarung mit dem Datenverarbeiter 

Wir haben auch unsere Vereinbarungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten aktualisiert. Als Teil des Angebots von AddSecure können verschiedene mobile App-basierte Dienste oder webbasierte Dienste enthalten sein. Wenn AddSecure personenbezogene Daten im Auftrag seiner Kunden verarbeitet, wird AddSecure zu einem Verarbeiter personenbezogener Daten. Die Verantwortlichkeiten, die AddSecure als Datenverarbeiter hat, sind in einer Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt. Die Vereinbarungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten für AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central und AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud wurden aktualisiert. Wenn Sie ein registrierter Kunde eines der oben genannten Dienste sind, senden Sie bitte eine unterzeichnete Kopie der Vereinbarung über die Verarbeitung personenbezogener Daten an [email protected] 

Wenn Sie Fragen zu den Aktualisierungen haben, kontaktieren Sie uns bitte über [email protected] 

Mit freundlichen Grüßen 

Tomas Norderstål
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter 


Danish

Hej. 

Vi har opdateret vores Cookiepolitik og vores Privatlivspolitik. Formålet med opdateringerne er at gøre politikkerne nemmere at forstå og for at afspejle den seneste udvikling i AddSecure Group. Vi har sammenfattet de vigtigste ændringer for dig nedenfor, og linkene ovenfor videresender dig til de fulde versioner af de opdaterede politikker.  

Du behøver ikke foretage dig noget for at acceptere ændringerne – de vil automatisk træde i kraft om tredive (30) dage. Hvis du ikke accepterer opdateringerne, skal du kontakte os og lukke din konto. 

Ændringer af politik til beskyttelse af personlige oplysninger: 

 • Gør det tydeligt, hvem den personlige data-ansvarlige er 
 • Gør opbevaringstiden tydelig 
 • Gør formålet og metoderne for behandling af personlige data tydelige 

Ændringer i cookie-politikken: 

 • Cookie-oplysninger gøres tydelige i vores nye cookie-politik 
 • Nyt cookie-samtykkeværktøj 

Aftale om behandling af personlige data 

Vi har også opdateret vores aftaler om behandling af personlige data. Som en del af AddSecures tilbud er forskellige mobilapp-baserede tjenester eller web-baserede tjenester muligvis omfattet.  Når AddSecure behandler personlige data på vegne af sine kunder, bliver AddSecure behandler af personlige data. AddSecures ansvar som behandler af personlige data er reguleret i Aftalen om behandling af personlige data. Aftalen om behandling af personlige data til AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central og AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud er blevet opdateret. Hvis du er registreret kunde hos en af de ovennævnte tjenester, bedes du sende en underskrevet kopi af Aftalen om behandling af personlige data retur til [email protected] 

Hvis du har spørgsmål vedr. opdateringerne, kan du kontakte os på [email protected] 

Med venlig hilsen 

Tomas Norderstål
Virksomhedens databeskyttelsesansvarlige 


Polish

Witaj! 

W ostatnim czasie uaktualniliśmy naszą Politykę wykorzystania plików cookie oraz naszą Politykę prywatności. Zmiany mają na celu ułatwić zrozumienie tych regulaminów oraz uwzględnić niedawne przeobrażenia w Grupie AddSecure. Poniżej streszczamy najważniejsze ze zmian, a także zamieszczamy łącza do każdego z uaktualnionych regulaminów w jego pełnym brzmieniu.  

Nie oczekujemy od Ciebie niczego poza zaakceptowaniem zmian — zgoda wejdzie w życie automatycznie za trzydzieści (30) dni. Jeżeli nie przyjmujesz uaktualnień, to musisz skontaktować się z nami i zamknąć konto. 

Zmiany w Polityce prywatności: 

 • Jaśniejsze ujęcie roli Administratora danych osobowych 
 • Jaśniejsze ujęcie kwestii czasu przechowania (zatrzymania) danych 
 • Jaśniejsze ujęcie celów i środków na rzecz przetwarzania danych osobowych 

Zmiany w Polityce wykorzystania plików cookie: 

 • Jaśniejsze ujęcie informacji o plikach cookie 
 • Nowe narzędzie na potrzeby zgody na wykorzystanie plików cookie 

Umowa z Administratorem danych osobowych zajmującym się wyłącznie przetwarzaniem danych 

Uaktualniliśmy także brzmienie naszych Umów z Administratorem danych osobowych zajmującym się wyłącznie przetwarzaniem danych. Oferta AddSecure może obejmować różne usługi świadczone za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne oraz usługi webowe. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę AddSecure w imieniu jej klientów firma AddSecure występuje w roli Administratora danych osobowych zajmującego się wyłącznie przetwarzaniem danych. Obowiązki firmy AddSecure jako Administratora danych osobowych zajmującego się wyłącznie przetwarzaniem danych są uregulowane w treści Umowy z Administratorem danych osobowych zajmującym się wyłącznie przetwarzaniem danychUmowy z Administratorem danych osobowych zajmującym się wyłącznie przetwarzaniem danych dotyczące usług AddSecure AddViewAddSecure Link ManagerAddSecure Co-Driver WebofficeAddSecure ResponderAddSecure Smart Rescue My PositionAddSecure Smart Rescue Safe Alarm and AddSecure Smart Rescue Safe Central i AddSecure TeleCall and AddSecure TeleCall Cloud zostały uaktualnione. Jeżeli jesteś zarejestrowanym klientem korzystającym z którejkolwiek spośród wyżej wymienionych Usług, to prosimy o odesłanie podpisanego egzemplarza Umowy z Administratorem danych osobowych zajmującym się wyłącznie przetwarzaniem danych na adres [email protected]. 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących uaktualnień, o których mowa, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem [email protected]. 

 Najżyczliwsze wyrazy szacunku 

Tomas Norderstål
Corporate Data Protection Officer [inspektor korporacji ds. ochrony danych]